Reklama

Místo zájmu

Fotogalerie:
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
CEZ - logo
CEZ - logo
autor: Klára Kalinová
vloženo: 03.08.2009

Krumlovsko - rokytenské slepenceAdresa:  Zámecká 2 M. Krumlov
Hodnocení: 4.2 / 10 hlasů: 1388

Lokalita:  Jižní Čechy

Přírodní zajímavost

Národní přírodní rezervace (NPR) Krumlovsko – rokytenské slepence vyhlášená Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1.6.2005 se rozkládá na území obce Moravský Krumlov a je členěná do dvou částí. Jižní část se nachází v katastrálním území Moravský Krumlov a severní část v katastrálním území Rokytná. Celková výměra NPR, kterou z největší části (75,5ha) tvoří lesní pozemky, je 86,5 ha, z toho je 7 ha vyhlášeno jako ochranné pásmo.

Ochrana území
Posláním rezervace je ochrana unikátních rostlinných a živočišných společenstev skal, lesostepí, lesů

lesních lemů, zvláště pak dubohabřin, šípákových doubrav, reliktních lipin a společenstev přirozených tekoucích vod, která se dochovala v geomorfologicky a mikroklimaticky mimořádně zajímavém členitém údolí řeky Rokytné zahloubeném v permských slepencích. Dlouhodobým cílem ochrany území je zachování přírodních hodnot této části údolí řeky Rokytné s přilehlými slepencovými stráněmi, zejména zachování druhové rozmanitosti a zajištění co nejoptimálnějších podmínek pro další vývoj všech přírodních složek. Vegetace skal, lesostepí, lesů a lesních lemů, která se na území nachází, je druhově velmi bohatá a zahrnuje řadu chráněných a ohrožených druhů. Mezi nejvýznamnější zástupce vyšších rostlin patří endemický hvozdík moravský (Dianthus moravicus).

Chráněné druhy

Lokalita hostí rovněž řadu chráněných druhů živočichů. Z bezobratlých je na lokalitě hojně zastoupena kudlanka nábožná (Mantis religiosa), dále se zde vyskytuje např. pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius), krasec uherský (Anthaxia hungarica), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo). V přirozeném úseku řeky Rokytné byl potvrzen výskyt kriticky ohroženého velevruba malířského (Unio pictorum). Z legislativně chráněných druhů plazů se v zájmovém území vyskytuje např. ještěrka zelená (Lacerta viridis), užovka hladká (Coronella austriaca) a užovka obojková (Natrix natrix.), z obojživelníků pak ropucha obecná (Bufo bufo). Z avifauny se zde nachází např. strnad luční (Miliaria calandra), křepelka polní (Coturnix coturnix), sova pálená (Tyto alba), dudek chocholatý (Upupa epops), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax).

Boskovická brázda
Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence se nachází v geomorfologicky poměrně komplikované oblasti, na rozhraní Boskovické brázdy a vyvřelinového masívu Brněnské vrchoviny. Samotnou Boskovickou brázdu vytváří v tomto území Moravskokrumlovská a Ivančická kotlina. Odděluje od sebe Rokytenskou pahorkatinu, kterou proráží zaklesnutým údolím řeka Rokytná. Největší z jejích meandrů jsou v Moravském Krumlově a kolem obce Rokytná, kde díky členitosti a sklonitosti vytvářejí efekt přirozených skalních amfiteátrů.

Lesnictví
Větší část území byla v minulosti extenzívně využívána lesnicky. Vzhledem k obtížně přístupnému terénu na prudkých svazích neprobíhala těžba zřejmě nikdy velkoplošně, ale spíše nahodile, díky čemuž zde v současnosti existují různověké pařeziny s přírodě blízkou až přirozenou druhovou skladbou.

V bezprostředním okolí byly vysazeny nepůvodní dřeviny, jako trnovník akát (Robinia pseudoacacia), který však s výjimkou západních svahů jižně od vrchu Tábora nejeví tendenci expandovat dále do území.

Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence

Zřízení naučné stezky navazuje na vyhlášení Národní přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské slepence“ v roce 2005, jejímž posláním je ochrana vzácných rostlinných a živočišných společenstev, lesostepí a lesů v zajímavě členitém údolí meandrujícího toku řeky Rokytné s přilehlými slepencovými skálami.

Naučná stezka byla realizována městem Moravský Krumlov za finanční podpory Skupiny ČEZ, slavnostní otevření naučné stezky se uskutečnilo 16. října 2007 v Moravském Krumlově na „Střelnici“.

Celková trasa naučné stezky měří 15km a je zde instalováno 12 informačních panelů s mapovým přehledem o průběhu stezky pro snadnou orientaci.

 Tento turistický cíl se nachází v mikroregionu, který dlouhodobě podporuje Skupina ČEZ.

M. Krumlov
tel.: +420 515 321 064

nejhorší 12345678910 nejlepší

hodnocení místa (ne recenze)

Informace

Diskuze:

Nejsou žádné komentáře.

Příspěvky a hodnocení mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Seznamte se s výhodami registrace

Text je chráněn autorským právem podle zákona 121/2000 Sb. Obsah není volně šiřitelný.

Novinky v oblasti

Chýnovské jeskyně

Chýnovské jeskyně

Chýnovská jeskyně byla objevena roku 1863 při práci v lomu. Roku 1868 se po úpravách stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území České republiky. Dodnes jsou zachována ...
zobrazit detailHodnotilo 2143 uživatelů. Průměrné hodnocení 6.5/10

Vodní mlýn Hoslovice - Muzeum středního Pootaví Strakonice

Vodní mlýn Hoslovice - Muzeum středního Pootaví Strakonice

Unikátní areál vodního mlýna, který spravuje Muzeum středního Pootaví Strakonice, naleznete 17 km jihozápadně od Strakonic.
zobrazit detailHodnotilo 12 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.1/10

Tábor –  husitské město s živou současností - místo vaší dovolené

Tábor – husitské město s živou současností - místo vaší dovolené

Křivolaké uličky obehnané mohutným opevněním, nádherně zdobené renesanční domy, majestátní radnice a pozůstatky hradu, nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě Jordán, duch...
zobrazit detailHodnotilo 373 uživatelů. Průměrné hodnocení 4.7/10

Město Vyšší Brod

Město Vyšší Brod

Město vzniklo ze starší strážní osady na stezce do Horních Rakous při klášteře cisterciáků.
zobrazit detailHodnotilo 2397 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.9/10

Přijďte se podívat, jak se vaří prémiový ležák Budweiser Budvar

Přijďte se podívat, jak se vaří prémiový ležák Budweiser Budvar

Budějovický Budvar je významným českým exportérem a na českém vývozu piva se podílí téměř čtvrtinou.
zobrazit detailHodnotilo 251 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.4/10

Reklama

Doporučujeme

Přihlašte se